kaaddhal
(m.l)

Marcurad. marcurad

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaaddhal

kaaddhalnimo [m.dh]
Kaaddhal ahaansho.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg