Ereyga Maanta: inta

ulaaxin  eeg ulaaxi. ld ulaaxis.

ulaaxis  ld ulaaxin.

ulajeeddo  ld ujeeddo.

ulakac  Samaynta fal kas iyo ogaal loo sameeyo.

ulayn  eeg ulee. ld ulays.

ulays  ld ulayn.

ulaysi-dagiiran  Waddo halka ay ka billaabanaysa u ballaaran, halka ay ku dhammaanaysana u ciriiryoon oo dagiiranka lagu soo qumiyo si ay ugu ururaan edegga. Mur-dagiiran.

ulee  Wax ul la dhicid.

uleex  Aayar u socosho.

uleexid  eeg uleex.

ulootamid  ld ultamid.

ulootan1  ld ultamid.

ulootan2  ld ultan².

ultamid  eeg ultan². ld ulootamid, ulootan¹, ultan¹.

ultan1  ld ultamid.

ultan2  Laba qof ama ka badan cayaar ulo yaryar laysla dhacayo ku tartamid. ld ulootan².

ultansii  Laba qof ama ka badan ula yaryar oo laysla dhaco ku tartansiin (ciyaar).

ultansiin  eeg ultansii. ld ultansiis.

ultansiis  ld ultansiin.

uluufaad  Tiro kumanyaal gaarta.

umaad1  Geeri, mawd, dhimasho.

umaad2  Nafley dhimasho.

umaadad  Si hanti loo unko wax meel dhigid. ld amaamud.

umaadid  eeg umaad².

umaamad  Maal aruursasho.

umaamadan  ld amaamudan.

umaamade  ld amaamude.

umaamadid  eeg umaamad. ld amaamudid.

umaamudnaan  ld amaamuudnaan.

umaamudnaansho  ld amaamudnaan.


page : 5 of 15
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>