Ereyga Maanta: shirbin
yutucso  Wax ama arrin qabsasho.
yuub1  Wiilasha la gudo cadka laga gooynaayo; buuryo; beejo. yuub2  1. Wax soo tagid. 2. Wax istaajin. ld yuuc². yuuban  1. Wax soo taagan ahaansho. 2. Wax taagan ahaansho.
yuubid  yuuc². ld yuucid.
yuubnaan  eeg yuuban. ld yuubnaan-sho, yuucnaan, yuucnaansho.
yuubnaansho  ld yuubnaan.
yuuc1  Yaaw laba loo dhigay middood. yuuc2  ld yuub². yuucan  ld yuuban.
yuucid  ld yuubid.
yuucnaan  ld yuubnaan.
yuucnaansho  ld yuubnaan.
yuuq  Cid wax ku taagid.
yuuqan  Wax la yuuqay ahaansho.
yuuqid  eeg yuuq.
yuuqnaan  eeg yuuqan. ld yuuqnaan-sho.
yuuqnaansho  ld yuuqnaan.
yuur  Duubidda qof sarta wejiga duubo marka uu wax diiddanyahay
yuuriya  (kiim.) Adke cad oo wiriqaysan oo ku milma biyaha CO(NH2), yuuriya waa maxsuulka naytaroojiineed ee ugu dambeeya qashinsaarka naasleyda.
yuurur1  1. Fadhi; yoxoob; kuudud. 2. ld yuururid. yuurur2  Muddo badan hawl la'aan meel fadhiyid; yoxoobid; kuududid. yuururid  eeg yuurur². ld yuurur¹ (2).
yuxuud  Y. ah: qof aad gabow u ah.
page : 1584 of 1584
<< < 1579 1580 1581 1582 1583 1584